Kabanica lektira online dating 5 cms por segundo online dating

Etimolo Ska tumatenja su 6esto veoma raz- litita, a obja Snjenja znatenja pojedinih rijeti nemaju pone- kad nikakve veze sa njihovim pravim znaienjem u na Sem jeziku. Rasprave, studije i rjednici koji se bave obradom te materije ne samo da su rijetki i te Sko dostupni nego ne daju cjelovitost materije, ne obuhvataju sve one elemente koji su nuzni za pravilnu orijentaciju i obuhvatnija objalnjenja.

kabanica lektira online dating-52kabanica lektira online dating-34kabanica lektira online dating-87

prosefori dr Fehim Bajraktarevic (»Prilozi za knjizev- nost, jezik, istoriju i jolklor«, XXVI, 3 — i i XXVII, 1 — 2, Beograd) i dr Sacir Sikiric (»Prilozi za orijentalnu filologiju«, VIII — IX, Sarajevo), te madarski turkolog dr Georg Hazai (»Studia Slavica, Academiae scientiarum Hungaricae«, Tom VIII, f. U prvom ilanku dao je Sematski prikaz i op Stu ocjenu, upozorio je na neke nedo- statke i propuste i dao dragocjene sugestije za dalja provje- ravanja etimologije nekih rijedi. 1 ) All, u svakom slucaju, ti raniji uticaji ticu se samo veoma malog broja rije Ci. v = f: Husrev — Husref, kova — kofa, Pertev — Pertef;. hasil), ukusan — hasulniji, najhasulniji kajil (tur. Interesantan je slucaj sa ova dva turska adjektiva koji su komparativi, a mi od hjih ipak pravimo nase komparative: tur. 12 — Turcizmi — hibridne rijeci, kombinovane sa nasim prefilz- sima, i ostali oblici hibrtda a) Neke nase kovanice nastale su dodavanjem naseg prefiksa »ne-« turskim rijedima: nebaht, nerahat, itd. O pravoj pojavi turcizama u slovenskim i uop Ste balkanskim jezicima moze se govoriti od dolaska Osmanskih Turaka na Bal- kan. efzal, bolji, odabraniji — kod nas: efzalniji, najefzalniji tur. b) Mno St Vo nash glagola napravljeno je od turcizama pomocu nasih prefiksa: »na-«, »o«, »po-«, »pre-«, »pri-«, »pro-«, »raz-«, »s-«, »u-«. latinica Turski Arapski 1 Persijski elif: I hemze: * a ' — a — a — 0 (•a, a, % u) ' — a (a, e, i, u) 6 6 b b P P — P t t t t — s 1 S di c 0 0 c C — c r h li h r* — h b 3 d d d d 3 — z 4 z ' J r r T r j z Z j 2 — 2 S s 5 S Cf* s 9 S S (J* s s ? Dakle, i s te strane prou Cavanje ovih rije Ci ima dosta velik zna Caj. Poznato je da su pojavom Avara u Panonskoj niziji i njihovim dodirom sa balkanskim stanovni Stvom, 11 posebno sa Slovenima, uslijedili izvjesni tursko-tatarski uticaji, koji su ostavili traga i u balkanskim jezicima. u = a: " ulufeci — alufedzija korkuluk — korkaluk kurtulu§ — kurtalis; tur. i od osnove prezenta i od osnove perfekta, pa se govore uporedo, i imaju isto zna Cenje. B) Dodavanjem naseg infinitivnog nastavka »-ti« (i ubaciva- njem vokala -U ili »a« ispred toga nastavka) i nastavka »-ovati«: I) od turskih imenica: a? C) Dodavanjem nasih pomocnih glagola: biti, finiti, u Ciniti, doci, turskim rijecima kao: 43 gaib biti halas biti helad biti Kail biti aiab diniti asi se udiniti bihuzur diniti afiik se udiniti dovu diniti helac udiniti tobc doci haka (glave) dodi pisman biti nicah udiniti rahat se udiniti 10 — Gra&enje nasih komparativa i superlativa od turskih adjektiva Ima nekoliko pridjeva koje smo preuzeli iz tur. Jirecek u svojoj »Istoriji Srba« (izdanje 1952) na str. navodi: »Glavna zena kod Avara zvala se katun (tur. Tako se pored govori bailisati se begenisati davranisati se dokunisati eglenisati hastalenisati se jenjisati kazanisati baildisati se begendisati davrandisati se dokundisati eglendisati hastalendisati se jendisati kazandisati itd. ik -r- asikovati bayram — bajramovuti bakam — bakamiti bek&r — becarovati behar — beharati budala — budaliti burgu — burgijati cefcic — cekicati ci/te — ciflati se kar — cariti korliik — corluciti degnek — degeneciti devir — deverati dolma — dolmiti dostluk — dosluciti emanet — amanetiti itd. jezika a nji- hovo stupnjevanje vrsimo po nasim gramatickim pravilima. beter), los nevaljao — beterniji, najbeterniji dertli (tur. latinica Turski Arapski Persijski t 0 0 — 9 0 9 / J / / J J; fc q q j (kaf-i arebi) fc fc k fc ,if(fcd/-i jarisi) — 0 — 9 i S~~ ( ince kef) — 9 — v — — (sagir kef) — n — — J 1 I i i r m 171 m m ^i = casopis koj'i je iadiavalo mus Mmamsko kul- turno drustvo Gajret u Sarajevu Ml ----- glagol GL EI — Glasrui-k Etnografskog instituta SAN, Beo- grad GL EM -= Glasniiik Etnografskog muzeja, knj.

Leave a Reply